Opakowania

KAMPANIE EDUKACYJNE

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych jest jednym z wymogów prawnych ciążących na wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Kampanie edukacyjne są obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców, w tym wprowadzających poniżej 1 tony opakowań i zwolnionych z obowiązku wnoszenia opłaty produktowej.

Pod pojęciem kampanii edukacyjnej kryje się każde działanie, mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i dotyczące: prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi, ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi oraz dostępnych systemów ich zwrotu, zbierania, odzysku i recyklingu.

Obowiązek można zrealizować:

  • samodzielnie – przedsiębiorca dowolnie może wybrać rodzaj kampanii, którą chce prowadzić, jednak na jej organizację musi przeznaczyć kwotę w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.przeznaczając na ten cel środki. Musi też sporządzić sprawozdanie dokumentujące poniesione wydatki i przedkłoży je do marszałka województwa
  • poprzez NFOŚiGW – przekazująć kwotę w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym bezpośrednio na wskazany rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
  • współpracując z organizacją odzysku opakowań – z tego rozwiązania skorzystać może każdy podmiot wprowadzający na rynek krajowy towary w opakowaniach, niezależnie od sposobu, w jaki rozlicza opłatę produktową. Organizacja może prowadzić kampanie w imieniu swoich klientów (za których rozlicza opłatę produktową), jak też przedsiębiorców samodzielnie składających sprawozdania OŚ-OP1 oraz tych, którzy wprowadzają łącznie poniżej 1 tony opakowań, i są zobligowani do przedkładania marszałkowi województwa 

Jak to robi Interseroh

Interseroh pomaga firmom realizować wydarzenia i akcje godzące obowiązki środowiskowe z potrzebami komunikacyjnymi. Przekonujemy, że edukacja ekologiczna nie musi być nudna i sztampowa!

Oferujemy:

  • pewność prawidłowego wywiązania i rozliczenia się z ustawowego obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
  • udział w kampanii edukacji ekologicznej oraz stałych działaniach Interseroh (Konferencja Środowiskowa, webinaria edukacyjne, EkoPaka),
  • skrojone na miarę pomysły – projekty edukacyjne proponowane przez Interseroh dają możliwość zrealizowania obowiązków ustawowych, a także – poprzez dobranie skali i formy obecności klienta – celów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
  • certyfikat i raport roczny – potwierdzenie współtworzenia i realizacji publicznych kampanii edukacyjnych